Duszpasterze

Proboszcz parafii od 29.09.2019 

Dziekan dekanatu kochłowickiego od 1.12.2022 

Urodził się 18 maja 1970 w Knurowie w rodzinie Jerzego i Marii z d. Budny. W latach 1985-1989 uczęszczał do LO nr 2 im. Hanki Sawickiej (obecnie A. Frycza Modrzewskiego) w Rybniku. Po maturze w 1989 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i rozpoczął studia teologiczne. Uczęszczał na seminarium naukowe z liturgiki prowadzone przez ks. dra Stefana Cichego, napisał pod jego kierunkiem pracę nt. Droga krzyżowa w sztuce. Ikonografia tematu, w wybranych kościołach i kaplicach archidiecezji katowickiej, lat 1960-1992 i uzyskał stopień magistra teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 maja 1995.

W 1995 roku został mianowany wikarym w parafii Matki Bożej Różańcowej w Halembie (1995-1998), gdzie katechizował w Szkole Podstawowej nr 26 i Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych. W latach 1995-1998 kontynuował podyplomowe studia zaoczne w Punkcie Konsultacyjnym Studiów Zaocznych ATK w Katowicach, uwieńczone zdobyciem 30 października 1998 stopnia licencjata z teologii pastoralnej. 1 października 1998 rozpoczął stacjonarne studia magisterskie z zakresu historii sztuki na KUL, uwieńczone 30 kwietnia 2003 stopniem magistra. Studia z historii sztuki kontynuował na kursie doktorskim. 8 czerwca 2005 obronił doktorat z zakresu historii sztuki na podstawie rozprawy Sztuka sakralna w archidiecezji katowickiej w II połowie XX wieku. Malarstwo i rzeźba napisanej pod kierunkiem dra hab. Jana Wiktora Sienkiewicza, prof. KUL uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych.

Po studiach pracował od 1 sierpnia 2005 jako wikary w parafii św. Michała Archanioła w Orzegowie. W latach 2005-2008 był kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Orzegowie. Od 1 września 2008 jest rezydentem w parafii Bożego Narodzenia w Halembie. Od 2005 roku jest wykładowcą historii sztuki, a od 2007 roku konserwacji zabytków na Wydziale Teologicznym UŚ. 1 listopada 2006 abp Damian Zimoń powierzył mu funkcję Przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej w Katowicach (członek Komisji od 25 stycznia 2005) a 15 stycznia 2006 Konserwatora Diecezjalnego. 20 września 2007 został mianowany wizytatorem parafii w zakresie spraw sztuki i architektury sakralnej oraz ochrony zabytków. Od 2008 roku jest kierownikiem projektu Zabezpieczenie kościołów drewnianych na terenie Archidiecezji Katowickiej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Abp D. Zimoń skierował go do pracy w Zarządzie Spółek: Księgarni św. Jacka i Ars Catholica, gdzie od 1 listopada 2008 jest Dyrektorem „Ars Catholica” spółki z o.o. W 2012 roku otrzymał nominację na dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach.

Prowadził badania nad współczesną sztuką sakralną i religijną, stale współpracując z KUL, UKSW w Warszawie i Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Stowarzyszenia Muzeów i Skarbców Kościelnych. W 2008 roku opublikował pracę pt. Sztuka sakralna na Górnym Śląsku w II połowie XX wieku. Malarstwo i rzeźba. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu sztuki religijnej i sakralnej.

Menu