Ks.dr Leszek Makówka

Proboszcz parafii od 29.09.2019 r.

Urodził się 18 maja 1970 w Knurowie w rodzinie Jerzego i Marii z d. Budny. W latach 1985-1989 uczęszczał do LO nr 2 im. Hanki Sawickiej (obecnie A. Frycza Modrzewskiego) w Rybniku. Po maturze w 1989 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i rozpoczął studia teologiczne. Uczęszczał na seminarium naukowe z liturgiki prowadzone przez ks. dra Stefana Cichego, napisał pod jego kierunkiem pracę nt. Droga krzyżowa w sztuce. Ikonografia tematu, w wybranych kościołach i kaplicach archidiecezji katowickiej, lat 1960-1992 i uzyskał stopień magistra teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 maja 1995.

W 1995 roku został mianowany wikarym w parafii Matki Bożej Różańcowej w Halembie (1995-1998), gdzie katechizował w Szkole Podstawowej nr 26 i Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych. W latach 1995-1998 kontynuował podyplomowe studia zaoczne w Punkcie Konsultacyjnym Studiów Zaocznych ATK w Katowicach, uwieńczone zdobyciem 30 października 1998 stopnia licencjata z teologii pastoralnej. 1 października 1998 rozpoczął stacjonarne studia magisterskie z zakresu historii sztuki na KUL, uwieńczone 30 kwietnia 2003 stopniem magistra. Studia z historii sztuki kontynuował na kursie doktorskim. 8 czerwca 2005 obronił doktorat z zakresu historii sztuki na podstawie rozprawy Sztuka sakralna w archidiecezji katowickiej w II połowie XX wieku. Malarstwo i rzeźba napisanej pod kierunkiem dra hab. Jana Wiktora Sienkiewicza, prof. KUL uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych.

Po studiach pracował od 1 sierpnia 2005 jako wikary w parafii św. Michała Archanioła w Orzegowie. W latach 2005-2008 był kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Orzegowie. Od 1 września 2008 jest rezydentem w parafii Bożego Narodzenia w Halembie. Od 2005 roku jest wykładowcą historii sztuki, a od 2007 roku konserwacji zabytków na Wydziale Teologicznym UŚ. 1 listopada 2006 abp Damian Zimoń powierzył mu funkcję Przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej w Katowicach (członek Komisji od 25 stycznia 2005) a 15 stycznia 2006 Konserwatora Diecezjalnego. 20 września 2007 został mianowany wizytatorem parafii w zakresie spraw sztuki i architektury sakralnej oraz ochrony zabytków. Od 2008 roku jest kierownikiem projektu Zabezpieczenie kościołów drewnianych
na terenie Archidiecezji Katowickiejwspółfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Abp D. Zimoń skierował go do pracy w Zarządzie Spółek: Księgarni św. Jacka i Ars Catholica, gdzie od 1 listopada 2008 jest Dyrektorem „Ars Catholica” spółki z o.o. W 2012 roku otrzymał nominację na dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach.

Prowadził badania nad współczesną sztuką sakralną i religijną, stale współpracując z KUL, UKSW w Warszawie i Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Stowarzyszenia Muzeów i Skarbców Kościelnych. W 2008 roku opublikował pracę pt. Sztuka sakralna na Górnym Śląsku w II połowie XX wieku. Malarstwo i rzeźba. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu sztuki religijnej i sakralnej.

Ksiądz Przemysław Malinowski

Rezydent parafii od 3.11.2019 r .

Ur. 25 października 1988 r. Pochodzi z parafii św. Wawrzyńca w Chorzowie, gdzie był ministrantem oraz członkiem KSM. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk ks. abpa Wiktora Skworca dnia 17.05.2014 r. Jego hasłem prymicyjnym są słowa: „Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mk 2,17). Posługiwał w parafii św. Filipa i Jakuba w Żorach, gdzie poza innymi obowiązkami pełnił funkcję kapelana hospicjum, później w parafii NSPJ w Mysłowicach, a ostatnio w w parafii św. Józefa w Krasowach. Ks. Przemysław w ubiegłym roku został skierowany przez Arcybiskupa na dzienne studia z historii sztuki w Krakowie.

Ksiądz Jan Myśliwiec

Proboszcz parafii od 1.08.2011 r.-29.09.2019 r.


Urodził się 03.06.1967 r. w Prudniku. Pierwsze 3 lata życia spędził w rodzinnej wiosce swojej mamy na Opolszczyźnie, po czym mieszkał wraz z rodzicami w Rudzie Śl. Od 7 roku życia Janka, państwo Myśliwiec zamieszkali w Jastrzębiu Zdroju, tam uczęszczał najpierw do Szkoły Podstawowej, a później do Liceum Ogólnokształcącego do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. W klasie maturalnej nasiliło się pragnienie pójścia za Chrystusem, więc po zdanej maturze wstąpił do WŚSD w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 16.05.1992 r. w Katowicach. Jego pierwszą placówką była parafia NMP w Wodzisławiu Śl., gdzie był duszpasterzem głuchoniemych oraz niewidomych, był także katechetą w Zespole Szkół Górniczych, a w kolejnych latach także w i LO, i 2 szkołach podstawowych. W latach 1995-1996 pełnił posługę wikariusza w Parafii w. Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach-Brynowie. Po roku wyjechał do Włoch, by przeżyć cykl formacyjny w szkole formacji kapłańskiej i kleryckiej “Vinea mea” w Loppiano. Po powrocie do kraju w 1998 r. został posłany do parafii św. Piotra i Pawła w Katowicach, gdzie przez 2 lata uczył klasy 2 szkoły podstawowej, a w 3 roku posługi w w/w parafii był katechetą w Liceum Ekonomicznym. 1.07.201 podjął funkcję prefekta w Ślaskim Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach. Od 29.08 . 2009 był kapelanem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku-Orzepowicach.

Ksiądz Henryk Jersz

Proboszcz parafii od 8.09.1988 r. – 31.07.2011 r.


Urodził się 22.02.1945 r. w Chorzowie z rodziców Alojzego i Anny. Szkołę podstawową i liceum ukończył w Chorzowie Batorym. Po zdaniu matury w 1963 r. wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego, które w tamtym czasie miało swoją siedzibę w Krakowie. W czasie studiów teologicznych miał przymusową przerwę trwającą 2 lata (jak wielu kolegów z Seminarium Śląskiego i Polski) w celu odbycia zasadniczej służby wojskowej. Święcenia kapłańskie przyjął 8 kwietnia 1971 r. z rąk księdza biskupa Herberta Bednorza w katowickiej katedrze. Jako duszpasterz pracował w kilku parafiach diecezji katowickiej, aby w roku 1988 otrzymać dekret na administratora, a potem proboszcza parafii w Kłodnicy. 30 lipca 2011 r. przeszedł na emeryturę.

Ksiądz Henryk Mazurek

Kuratus parafii od 19.06.1945 r.

Proboszcz parafii od 20.12.1957 r. – 07.09.1988 r.

Urodził się 30 maja 1910 roku w Dąbrówce Małej. Maturę zdał w Państwowym Gimnazjum w Katowicach. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 czerwca 1934 roku z rąk bpa Teofila Bromboszcza. Przez dwa miesiące był wikariuszem w Kochłowicach, następnie od 1 listopada 1934 roku pełnił obowiązki etatowego katechety przy Polskiej Szkole Wydziałowej i Powszechnej Żeńskiej w Cieszynie. Po roku został skierowany jako nauczyciel religii do Państwowego Gimnazjum w Żorach. 30 czerwca 1938 roku mianowany kapelanem harcerskim hufca męskiego i żeńskiego w Żorach. W październiku 1939 roku pełnił funkcję wikariusza – substytuta parafii w Bielszowicach, a po kilkunastu dniach pracy w Bielszowicach obejmuje stanowisko wikariusza w Żorach. Od stycznia 1941 roku był wikariuszem w parafii św. Jadwigi w Chorzowie. W grudniu 1942 roku został mianowany substytutem w Kozłowej Górze. Kiedy 19 czerwca 1945 roku zostało mu powierzone stanowisko lokalisty z tytułem kuratusa
w Kłodnicy, wierni z Kozłowej Góry prosili Biskupa o pozostawienie im w parafii ks. Mazurka. Ostatecznie ks. Mazurek przyszedł do Kłodnicy w roku 1946. Trzeba tu było organizować parafię od podstaw, począwszy od budowy kościoła i probostwa, urządzenia cmentarza wraz z całym zapleczem parafialnym. To wszystko zrealizował nie zapominając nigdy o budowaniu wspólnoty parafialnej. Swoich parafian znał naśladując Chrystusa Dobrego Pasterza. W 1955 roku został mianowany obrońcą węzła małżeńskiego, którą to funkcję pełnił do 1957 roku. Wraz
z erygowaniem parafii w Kłodnicy 20 grudnia 1957 roku zostaje mianowany pierwszym proboszczem kłodnickim. Funkcję tę pełnił przez 43 lata do 20 sierpnia 1988 roku, czyli do czasu przejścia na emeryturę. Po przejściu w stan spoczynku nadal mieszkał w Kłodnicy.
10 kwietnia 1994 roku, w II Niedzielę Wielkanocną tzw. “Niedzielę Białą”, w święto Miłosierdzia Bożego, Bóg odwołał go do wieczności. W tę samą niedzielę, przed 48 laty przyszedł do kłodnickiej wspólnoty i pozostaje tu, “jako ziarno wrzucone w ziemię”.

Ksiądz Franciszek Jerominek

Urodził się 17 września 1913 roku w Pawonkowie. Był synem rolnika Franciszka Jerominka i Marii z domu Pietrucha oraz wychowankiem proboszcza, ks. Franciszka Horka. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Kośmidrach. Następnie od 1924 roku uczył się w Państwowym Gimnazjum im. Księcia Jana Opolskiego w Tarnowskich Górach, gdzie w 1932 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie – decyzję podjął w czasie rekolekcji dla maturzystów u księży jezuitów w Dziedzicach – i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. “Dał się poznać jako dobry kolega już wtedy – zauważył bp Ignacy Jeż – gdy jednym pomocniczym słowem potrafił wybrnąć z trudnej sytuacji egzaminacyjnej”. Przygotował pracę magisterską pt. “Tajemnica zawodowa ze stanowiska moralnego”, której jednak nie obronił z powodu braku w bibliografii wykazu literatury francuskiej. Interesował się teologią moralną i apologetyką. Należał do Koła Misyjnego i Koła Naukowego Teologów. Był wychowankiem dwóch rektorów: ks. Stanisława Maślińskiego i ks. Wilhelma Szymbora CM. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1937 roku w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bp. Stanisława Adamskiego. Po prymicjach był na zastępstwie w rodzinnej parafii św. Katarzyny w Pawonkowie i parafii św. Antoniego w Syryni. Od września 1937 roku był wikariuszem w parafii katedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach i równocześnie, do rozpoczęcia II wojny światowej, katechetą w Gimnazjum im. św. Jacka w Katowicach. W 1942 roku otrzymał dekret wikariusza do parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach oraz polecenie zorganizowania nowej placówki duszpasterskiej w Kłodnicy. Wybudował tam tymczasową, drewnianą kaplicę. Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej w 1945 roku rozpoczął posługę katechety w Państwowym Liceum i Gimnazjum Męskim im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Był ponadto prezesem Diecezjalnego Koła Księży Prefektów. W 1950 roku bp Adamski mianował go rektorem Niższego Seminarium Duchownego w Katowicach. Tę funkcję piastował ks. Jerominek tylko przez trzy lata, gdyż po wygnaniu biskupów katowickich z terenu diecezji, także i jego nie ominęły represje.